top of page
zdravé jídlo

Pokyny pro platby stravného

Obědy pro žáky

 • Školní stravování zabezpečuje školní jídelna Ráby, a to na základě přihlášky ke stravování.

 • Stravné se rodičům započítává podle docházky dítěte, nevyčerpaná omluvená strava se vyúčtovává k 31.8. za celý předcházející školní rok (na účet zákonného zástupce dítěte).

 • Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je nutné vždy omluvit.

Odhlášení obědů

 • Odhlašování stravného se provádí pouze na www.odhlaska.cz

 • nejpozději do 10:00 hod. na následující den.

 • Pokud strávník onemocní a nestihne stravu odhlásit, má nárok na oběd jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče, a to MŠ Němčice od 12:00 hod. do 12:15 hod.

 • Ostatní obědy je nutné odhlásit!

 • Jde-li dítě domů po obědě, je nutné odhlásit odpolední svačinu.

Pokyny pro platbu stravného

 • Výše stravného byla stanovena v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění:

 • (dopolední přesnídávka 11 Kč, oběd 23 Kč, odpolední svačina 8 Kč)

 • strávníci 3-6 let 42,-Kč za jeden den

 • strávníci 7-8 let 45,-Kč za jeden den - norma oběda podle 1. stupně ZŠ.

 • Děti, které v průběhu školního roku (od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024) dosáhnou věku 7 let, jsou zařazeny do věkové skupiny strávníků 7 – 8 let.

 • Výše stravného pro rok 2023/2024 činí 882 Kč

 • Ve prospěch účtu školní jídelny MŠ Ráby č. 181968757/0300 vedeného u Československé obchodní banky pod přiděleným variabilním symbolem.

 • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte!

 • Platba musí být zaplacena vždy k 2. každého měsíce nejpozději (platíte na daný měsíc).

 • Vyúčtování stravného za školní rok 2023/2024 proběhne k 31. 8. 2024.

Stravování je zajištěno podle platných norem a hygienických předpisů 3x v průběhu dne, podávání jídla je prováděno zpravidla samoobslužně, děti jsou k jídlu motivovány, ne však nuceny. K pití jsou v nabídce ovocné čaje a voda, která je pro děti dostupná po celý den. Stravné se platí bezhotovostně převodem na účet školní jídelny pod přiděleným variabilním symbolem. Platba za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 2. dne stávajícího kalendářního měsíce a opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.

bottom of page