Školní vzdělávací  plán

Dívka s prýmky

ŠVP

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle podmínek mateřské školy. Konkrétní vzdělávací nabídka je rozpracována a realizována učitelkami formou třídního vzdělávacího programu. Realizace vzdělávacího programu, kde je vyváženě zastoupeno spontánní a záměrné učení, musí být založeno na vnitřní motivaci dětí, jejich aktivní účasti založené na individuální volbě.

Čtyři roční období

Náš ŠVP vychází ze čtyř ročních období a je založen na přirozeném stále se opakujícím rytmickém střídání ročních období a s tím souvisejících tradic a zvyků (svátky křesťanské jako Velikonoce a Vánoce, pohanské jako slunovraty, dožínky, dušičky apod.). Celoroční témata vychází z každodenního života dětí a vystihují hlavní záměr vzdělávací práce mateřské školy. Cílem je vytvořit v dětech představu o nerozlučném sepjetí člověka s přírodou a společností, posilovat kladný vztah k sobě samému, k druhým lidem, k přírodě a životnímu prostředí. K tomu jsou ideální pravidelné tematické vycházky do okolní přírody, kde děti získávají nejen pozitivní vztah k přírodě a místu, kde žijí, ale přirozeně také rozvíjejí tolik potřebné motorické dovednosti, které jsou základním předpokladem pro správný vývoj řeči. Potenciál věkově heterogenní třídy nabízí prostor pro každodenní kooperaci dětí.