top of page

Školní vzdělávací  plán

Dívka s prýmky

ŠVP

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle podmínek mateřské školy. Konkrétní vzdělávací nabídka je rozpracována a realizována učitelkami formou třídního vzdělávacího programu. Realizace vzdělávacího programu, kde je vyváženě zastoupeno spontánní a záměrné učení, musí být založeno na vnitřní motivaci dětí, jejich aktivní účasti založené na individuální volbě.

Čtyři roční období

Náš ŠVP vychází ze čtyř ročních období a je založen na přirozeném stále se opakujícím rytmickém střídání ročních období a s tím souvisejících tradic a zvyků (svátky křesťanské jako Velikonoce a Vánoce, pohanské jako slunovraty, dožínky, dušičky apod.). Celoroční témata vychází z každodenního života dětí a vystihují hlavní záměr vzdělávací práce mateřské školy. Cílem je vytvořit v dětech představu o nerozlučném sepjetí člověka s přírodou a společností, posilovat kladný vztah k sobě samému, k druhým lidem, k přírodě a životnímu prostředí. K tomu jsou ideální pravidelné tematické vycházky do okolní přírody, kde děti získávají nejen pozitivní vztah k přírodě a místu, kde žijí, ale přirozeně také rozvíjejí tolik potřebné motorické dovednosti, které jsou základním předpokladem pro správný vývoj řeči. Potenciál věkově heterogenní třídy nabízí prostor pro každodenní kooperaci dětí.

bottom of page