top of page

Informace k zápisům pro školní rok 2023/2024

Zápis do mateřské školy se řídí § 34 odst. 2 školského zákona a probíhá v souladu se správním řádem.

Vlastní zápis, tj. sběr žádostí se uskuteční
ve středu 3. 5. 2023 od 7:00 do 16:00 hod.
v sídle MŠ na adrese Němčice 96, 533 52 Staré Hradiště

До цієї реєстрації не можуть подавати заявку іноземці, яким у Чехії було надано тимчасовий захист згідно із законом про деякі заходи у зв'язку зі збройним конфліктом на території України. Для цих іноземців з місцем проживання в спальному районі передбачена реєстрація, яка відбудеться 6.06.2023 року.​

K tomuto zápisu nemohou podat přihlášku cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Pro tyto cizince s místem pobytu v obci Němčice, okres Pardubice je určen zápis, který se bude konat 6. 6. 2023.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.

Děti mladší tří let nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok. K zápisu se může zákonný zástupce dostavit i s dítětem mladším tří let, které je schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy.

Žádost o přijetí dítěte do naší mateřské školy naleznete od 10.4. 2023 na internetových stránkách naší školy:

https: //www.ms-nemcice.cz/

Nemáte-li možnost si žádost vytisknout, můžete požádat PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (mobil 608 859 508) zástupce mateřské školy o vydání přihlášky v papírové podobě.

Vyplněnou žádost, potvrzenou dětským lékařem a podepsanou zákonným zástupcem včetně příloh doručte osobně do mateřské školy v den zápisu, t.j. 3. 5. 2023.

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost potvrzenou lékařem.

Povinnost předškolního vzdělávání

 • Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2023, tj. děti narozené do 31.8.2018.

 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové oblasti.

 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy nejpozději do 31. května 2023.

Podmínky 

 • Žádost o přijetí je možné doručit ve stanoveném termínu, tj. 3.5.2023 (do mateřské školy) následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole v den zápisu, tj. 3.5.2023

 • soukromou datovou schránkou (nikoliv pracovní datovou schránkou) do datovky MŠ gzsi628

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí pouze prostý e-mail)

 • poštou - doporučeně na adresu Němčice 96, 533 52 Staré Hradiště (rozhodující je datum podání na poštu)

 • Informace k přílohám žádosti:

 • rodný list dítěte. Při zaslání žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání ředitelce - předložit k nahlédnutí

 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. Při osobním podání ředitelce - předložit k nahlédnutí

 • občanský průkaz zákonného zástupce. Při osobním podání ředitelce - předložit k nahlédnutí

 • doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců

 • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 • V případě, že vaše dítě vyžaduje speciální péči v oblasti zdravotní, tělesné, smyslové nebo jiné, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).

 • Zákonný zástupce je povinen informovat mateřskou školu, do které je dítě přijímáno, mj. o zdravotním stavu dítěte s významem pro vzdělávání (§ 22 odst. 3 písm. c) a e) ve spojení s § 28 odst. 2 písm. g) školského zákona).

 • Nárok na přijetí ve spádové mateřské škole má dítě od věku tří let s trvalým bydlištěm v obci Němčice, okres Pardubice. Přednostně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity mateřské školy uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení.

 • Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno nebo zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v žádosti.

 • O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

 • Vyplňování „Žádosti o přijetí“ věnujte DŮKLADNOU pozornost. Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek.

bottom of page