top of page

Informace k zápisům pro školní rok 2022/2023

Zápis do mateřské školy se řídí § 34 odst. 2 školského zákona a probíhá v souladu se správním řádem.

Vlastní zápis, tj. sběr žádostí se uskuteční
ve středu 4. 5. 2022 od 7:00 do 16:00 hod.
v sídle MŠ na adrese Němčice 96, 533 52 Staré Hradiště

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Děti mladší tří let nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok. K zápisu se může zákonný zástupce dostavit i s dítětem mladším tří let, které je schopné účastnit se  předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy.

Harmonogram zápisu

Od 15.4. 2022

Žádosti o přijetí na webu

Žádost o přijetí dítěte do naší mateřské školy naleznete od 15.4. 2022 na internetových stránkách naší školy. Nemáte-li možnost si žádost vytisknout, můžete požádat PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (mobil +420 774 799 917) zástupce mateřské školy o vydání přihlášky v papírové podobě.

Pouze dne 4.5. 2022

Žádost o přijetí s potvrzením od lékaře

Vyplněnou žádost, potvrzenou dětským lékařem a podepsanou zákonným zástupcem včetně příloh doručte osobně do mateřské školy v den zápisu, t.j. 4. 5. 2022.

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost potvrzenou lékařem.

Způsoby pro podání žádosti

Žádost o přijetí je možné doručit ve stanoveném termínu, tj. 4.5.2022 (do mateřské školy) následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole v den zápisu, tj. 4.5.2022

 • soukromou datovou schránkou (nikoliv pracovní datovou schránkou) do datovky MŠ - gzsi628

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí pouze prostý e-mail)

 • poštou - doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)

Informace k přílohám žádosti

 • rodný list dítěte. Při zaslání žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání ředitelce - předložit k nahlédnutí

 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. Při osobním podání ředitelce - předložit k nahlédnutí

 • občanský průkaz zákonného zástupce. Při osobním podání ředitelce - předložit k nahlédnutí

 • doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců

Povinnost předškolního vzdělávání

 • Ve školním roce 2022/2023 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2022, tj. děti narozené do 31.8.2017.

 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové oblasti. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy nejpozději do 31. května 2022.

Podmínky přijetí

 • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 • V případě, že vaše dítě vyžaduje speciální péči v oblasti zdravotní, tělesné, smyslové nebo jiné, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).

 • Zákonný zástupce je povinen informovat mateřskou školu, do které je dítě přijímáno, mj. o zdravotním stavu dítěte s významem pro vzdělávání (§ 22 odst. 3 písm. c) a e) ve spojení s § 28 odst. 2 písm. g) školského zákona).

 • Nárok na přijetí ve spádové mateřské škole má dítě od věku tří let s trvalým bydlištěm v obci Němčice, okres Pardubice.  Přednostně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity mateřské školy uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení.

 • Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno nebo zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v žádosti.

 • O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

 • Vyplňování „Žádosti o přijetí“ věnujte DŮKLADNOU pozornost. Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek.

bottom of page