top of page

Úvod

Mateřská škola Němčice se nachází v centru obce a obklopuje ji nádherná příroda Polabské nížiny umocněná blízkostí hradu Kunětická hora. Sídlí v nové budově vybudované pouze pro účely provozu mateřské školy, a to v těsném sousedství obecního úřadu (zřizovatele). Provoz jednotřídní MŠ byl zahájen 1. 9. 2018 a jedná se o samostatně hospodařící příspěvkovou organizaci obce s právní subjektivitou v rozsahu vymezeném zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. K MŠ patří menší přilehlá zahrada, která je vybavena pískovištěm a několika herními prvky.

20210523_165559 (1).jpg

O vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání a v případě potřeby poskytuje péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, a to vždy v součinnosti s odborníky (psychology, spec. pedagogy apod.)

20210523_165559 (1).jpg
Profesionální pastelky

Věkové kategorie

Mateřská škola je místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, výchova a péče o děti od dvou zpravidla do šesti let, přičemž děti mladší tří let nemají na přijetí do MŠ právní nárok. Pro dítě, které dosáhne pátého roku věku je do zahájení povinné školní docházky předškolní vzdělávání povinné.

bottom of page