top of page
Účetní

Pokyny pro platby školného

Předškolní děti školné neplatí

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřízené obcí se poskytuje dítěti, které plní povinné předškolní vzdělávání, bezúplatně (nehradí se školné).

  • Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2023 pěti let a starší, je předškolní vzdělávání povinné.

  • Bezúplatnost se vztahuje i na děti s OŠD. Tyto děti rovněž plní povinné předškolní vzdělávání.

Ostatní platí školné ve výši 450 Kč

  • Výše úplaty (dále jen školné) za předškolní vzdělávání dětí, které neplní povinnou školní docházku, byla pro školní rok 2023/2024 stanovena v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

  • Pokud rodič neuhradí platbu ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou mateřské školy jiný termín, jedná se o závažné porušení školního řádu.

  • Prázdninová úplata za předškolní vzdělávání bude včas oznámena.

Platební pokyny

  • Ve prospěch účtu MŠ Němčice č. 2801475566/2010 vedeného u Fio Banky, a.s. pod přiděleným variabilním symbolem shodným se školní jídelnou.​

  • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte!

  • První platba na září musí být zaplacena od 1. 9. do 15. 9. 2023 nejpozději.

  • Poslední platba na červen 2024 musí být zaplacena do 15. 6. 2024.

bottom of page