top of page
Ručně vyrobený keramický pohár

Kroužky

Anglický jazyk

Angličtina probíhá výhradně formou hry, kdy se dítě učí mimoděk, odposlechem, nápodobou a úspěchem je jeho zaujetí a uspokojení. Smyslem této cizojazyčné výchovy v předškolním vzdělávání není okamžitý výsledný efekt, ale především pozitivní motivace jako základ pozdějšího postoje při osvojování cizího jazyka.

Lektorka Mgr. Marta Stránská

 

Prosíme rodiče, aby přiváděli děti na kroužek min. 10 min. před zahájením.

Keramika

V rámci tohoto kroužku si děti rozvíjejí nejen jemnou motoriku a fantazijní představy, ale i zručnost tolik potřebnou v běžném životě. Výsledný výrobek si obvykle odnášejí domů. Ne vždy je však výrobek hlavním cílem. Již vlastní tvoření, zaujetí pro věc, tj. záměrná pozornost má pro děti předškolního věku velký význam. Vše probíhá formou nabídky.

Lektorka Kateřina Kadlečková

Kroužek bude vždy ve čtvrtek od 14 hodin, ale pouze v sudé týdny, tj. 1x za 14 dní. Termíny budou zveřejněny v kalendáři Google na stránkách MŠ.

bottom of page