Telefon Telefon: 466 531 206

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > ŠVP ŠTĚPÁNEK

ŠVP ŠTĚPÁNEKVyvěšeno: 20. 11. 2020
Sejmuto: 7. 12. 2020

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

 

 

 

„ŠTĚPÁNEK“

Č.j.  N 1/2018/MŠ,

2019 aktualizace platná od 1.9.2019

 

Mateřská škola Němčice,

okres Pardubice

 

1       ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Název školy:                          Mateřská škola Němčice, okr. Pardubice

Adresa školy:                                    Němčice 69, 53352 Staré Hradiště

Kontakty:                              Tel.: 466415206

E-mail: skolka1.nemcice@seznam.cz

Web: www.ms-nemcice.cz

Zřizovatel:                             Obec Němčice, Němčice 69, 533 52 Staré Hradiště,
Tel.: 466415411, IČO: 00580589

Ředitelka školy:                    Pavla Hlavičková      

Právní forma:                       Příspěvková organizace, IČO: 06000061

Zpracovatelé ŠVP MŠ:        Pavla Hlavičková a pedagogický kolektiv

Název ŠVP MŠ:                    Štěpánek

Platnost dokumentu:            od 1. 9. 2020

Historie školy:          

První pokusy o otevření a vybudování nové mateřské školy v Němčicích se datují už k roku 2014, kdy se obec pokoušela o získání dotace. Dotace z IROP byla úspěšně získána v květnu 2016 a tak se mohlo začít s budováním naší překrásné mateřské školy. Mateřská škola v Němčicích byla postavena, jako druhá etapa výstavby, která je úzce spojena s novým Obecním úřadem. Dne 19. 12. 2017 byla stavba zkolaudována. Jedná se o velmi moderní mateřskou školu. Věkově smíšený kolektiv (heterogenní třída) umožňuje umístění sourozenců do jedné třídy, podporuje samostatnost mladších dětí a ohleduplnost a odpovědnost dětí starších.

 

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Typ školy:                             Jednotřídka s heterogenním uspořádáním

Kapacita školy:                     24 dětí

Lokalita školy:

Budova školy se nachází u Obecního úřadu v Němčicích. Lokalita nabízí tradiční pohled na venkovský styl života, který člověka přibližuje víc k přírodě i k sobě samotnému. Výhodou tohoto místa jsou i historické památky v okolí. Sedm kilometrů vzdálené krajské město Pardubice, které vypomáhá s dopravním spojením prostřednictvím linky MHD. Středověký hrad Kunětická hora, středisko zábavy – Perníková chaloupka. Rozmanité prostředí v okolí mateřské školy dává větší možnosti pro plánované aktivity.

Charakter budovy a okolí:

Mateřská škola je nově vybudovaná. Velké a kvalitní prostory jsou plně využívány dětmi. Vše je situováno do přízemí o velikosti přes 100 m2, mateřská škola má samostatný vchod pro děti a rodiče a pro personál i zásobování. Ze šaten se děti dostanou na nově vybudovanou školní zahradu, která dětem poskytne veškerý komfort, jak v letním tak i v zimním období. Došlo i k výsadbě stromů, které v budoucnu zajistí potřebné zastínění hracích ploch. K venkovním hrám má mateřská škola k dispozici i nedaleké sousední hřiště a okolní překrásnou přírodu, okolo Kunětické hory. Všechny vnitřní a venkovní prostory mateřské školy odpovídají bezpečnostním a hygienickým podmínkám stanovenými platnou legislativy.

 

 

 

 

Partneři školy:

Spolupráce s partnery mateřské školy funguje na ústní dohodě. Jedná se převážně
o vzájemné návštěvy, přednášky, besedy, poradenské a školící programy a jiné podobné aktivity. Mezi hlavní partnery školky patří Ekocentrum Paleta Pardubice, mateřské školy z okolních obcí Staré Hradiště, Ohrazenice a Dříteč, metodické vedení v otázkách waldorfské pedagogiky p. Venuše Šandová, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, Městská Policie Sezemice, Policie ČR, Základní škola Srch, Dříteč a Závodu Míru.

 

 

 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

1.1Hlavní záměry školy

Mateřská škola chce ve spolupráci s rodiči vytvářet prostředí s rodinnou atmosférou
a s dostatkem potřebných podnětů, které pomáhají dětem porozumět okolnímu světu a rozvíjejí jejich tvůrčí činnost i aktivní přístup k učení.

1.1  Prostředky pro plnění záměrů

1.1.1        Prostředí a podmínky školy

K důležitým prostředkům působícím na harmonický rozvoj dítěte patří úprava interiéru, rozmanitost podnětů a způsob organizace výchovně vzdělávacího procesu. Prostředí a podmínky v mateřské škole jsou proto přizpůsobeny především základním biologickým a psychickým potřebám dětí předškolního věku. Cílem naší práce je, abychom vychovaly zdravě sebevědomé děti, které budou připravené do dalšího vzdělávání.

1.1.2        Školní společenství a spolupráce s rodiči

Partnerské vztahy a zainteresovanost jednotlivých členů má velký vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Mateřská škola klade důraz na tvorbu předpokladů, jež zajišťují
a podporují spolupráci mezi všemi zúčastněnými.

1.1.3        Osobnost pedagoga

Učitelka je nejdůležitějším článkem pedagogického procesu. Ona je ta která provází dítě po dobu celého pobytu mateřské školy. Uplatňuje zde své pedagogické znalosti a dovednosti. Její zájem a zapálenost v profesním a osobním rozvoji se stává v tomto ohledu nezbytností. Tím, že na sobě pracuje, poznává sebe, své vlastnosti a temperament.  Veškeré získané poznatky pak pomáhají porozumět dětem a umožňují vystupovat před dětmi, jako milovaná autorita se správným vzorem chování.

1.2  Filozofie a koncepce programu

Filozofie a koncepce mateřské školy vychází z pedagogických názorů Rudolfa Steinera. Vývoj člověka čelí do třech sedmiletých fází, v nichž se rozvíjí určitá část lidských vlastností
a sil. Zaprvé celkový tělesný rozvoj. Dítě vnímá a poznává okolní svět celým svým tělem. Charakteristickým projevem dětí v tomto období je napodobování. Úloha mateřské školy je přichystat a nabídnout podmínky, které usnadňují přirozený rozvoj dítěte v daném období.

1.3  Specifikace programu

Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, v němž jsou zakomponované prvky waldorfské pedagogiky. Vzdělávací program obsahuje i protidrogovou prevenci a zásady bezpečnosti.

1.4  Zásady vzdělávací práce

Svoboda v realizaci a individuální přístup k potřebám jednotlivých dětí patří k hlavním zásadám pedagogické práce. Je jen na zvážení učitelky do jaké míry využije waldorfské principy a metody. Zvýšená pozornost je věnována dětem s odkladem školní docházky, se speciálními potřebami či dětem nadaným. Ve spolupráci s odborníky je jim sestaven individuální plán.

1.5  Principy a metody výchovné práce

Učitelky při plnění výchovně vzdělávacích cílu uplatňují pozitivní přístup, učení nápodobou a rytmus. K dalším využívaným prostředkům patří:

Volná hra

Jde o dominantní části obsažené v denním řádu MŠ. Hra vychází z nitra na venek
na rozdíl od práce, která působí zvenčí do nitra. Prostřednictvím her děti vstřebávají určité situace, silné zážitky a jiné okolní vjemy. V hrách napodobují role a pozice dospělých. Pěstují
si sebekontrolu, souhru a učí se spolupracovat. Dítěti je dáno dostatek prostoru a času pro vlastní hru a je ponecháváno s jeho vlastními silami. Pedagogický pracovník na hru dětí dohlíží
a zajišťuje jejich bezpečnost.

Ranní kruh

Kruh vytvořený spojením rukou dětí poskytuje pocit rovnosti, partnerství a sounáležitosti. V ranním kruhu se setkávají všechny přítomné děti a spolu s učitelkou zahajují čas určený k různým pohybovým aktivitám. Nechybí zde ani tanec a činnosti zaměřené na jemnou motoriku, koordinaci pohybu či polaritu. Volba námětů her a doprovodných básní, písní
či říkadel závisí na daném ročním období.

Chvilka se skřítkem a pohádka

Loutka patřící k rituálu čtení (vyprávění) pohádek, učí děti navazovat kontakt
s okolím. V tomto okamžiku má každé z dětí možnost podělit se o svůj zážitek či vyjádřit vlastní přání. Chvilka se skřítkem a vyprávění  pohádky je určená k vzájemnému naslouchání. Pomocí pohádek se děti seznamují s lidskými vlastnostmi a situacemi, které mohou narušit harmonický život člověka. Lze si z nich brát poučení do budoucna. Pedagogický pracovník má k dispozici velký výběr námětů pro jednotlivé roční období.

 

 

2       OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Obsah ŠVP nás obeznámí s jednotlivými tematickými bloky, v nichž je učivo uspořádáno do ucelených částí. Bloky platí pro obě třídy a jejich posloupnost je uvedena v níže zobrazeném schématu. Inspirací volby témat pro jednotlivé celky byly roční svátky, podle kterých se bloky nazývají.

Obrázek: Schéma tematických celků školního vzdělávacího programu

 

Tematické celky:

Následující podoba integrovaných bloků je rozpracovaná do vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu. Při stanovování cílů se dbalo na jejich kontrolovatelnost. Pedagogické pracovnice kontrolují jejich naplnění tvorbou portfolia.

 

 

 

 

 

Štěpánek a svátek sv. Michaela

Charakteristika období:

Období sklizně vrcholí. Příroda překypující oddaností začíná pomalu usínat. Světlo a teplo se mění na tmu a chlad, s tím přichází i pocity úzkosti, únavy a sklíčenosti. Svatý Michael představuje odvážného bojovníka se sluneční silou, který se potýká s drakem, jež ztělesňují síly temné (a to naše negativní pocity). Mocný drak v boji nepadne, ale jeho zlo je zlomeno. Podzimní život není tedy jen plný plodů a sytých barev ale i časem zkoušek či hledání vnitřních síl, jež pomůžou zdolat jakékoli překážky.

Doba realizace: 7 týdnů v měsíci září – říjen

Výukový cíl daného celku:

Děti jsou schopny objasnit elementární poznatky o okolním prostředí, dokáží bezpečně zacházet s předměty denní potřeby, pomůckami a materiálem.  Budou umět vědomě využít všechny své smysly a to i k řešení problému či zdolání překážky. V rámci plnění úkolů vyvinou úsilí a prokážou svoji odvahu, trpělivost a zručnost. Aktivně se zapojí do příprav oslavy svátku sv. Michaela.

Dítě a jeho tělo

1.      Vzdělávací cíle – obsah:

Mladší děti:

·         Dětí používají přírodniny k sestavování a jednoduchému konstruování či
k vytváření drobných předmětů.

·         Dětí se učí správně používat techniku nalepování.

·         Děti se seznamují s bezpečnou manipulací s dětským zahradním náčiním.

·         Děti učí zdolávat přiměřené překážky (vylézt i slézt). Učí se překonat strach při prolézání tunelu

·         Děti se učí vyhýbat překážkám při chůzi volné skupině, s reakcí na signál mění smět. Učí se orientovat v prostoru.

·         Děti umí vysvětlit co je zdraví, mají povědomí o tom, co mu škodí – protidrogová prevence

Starší děti:

·         Dětí kombinují přírodní materiál při sestavování a konstruování, vytváření drobných předmětů.

·         Děti samostatně pracují s lepidlem, udržují čistotu.


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 11. 2020 9:13